Vol 3, No 2 (1996)

Published December 15, 1996.

Table of Contents

General Part

V. Wallach
PDF
107-118
M. J. Tyler, Igor G. Danilov, J. Calaby
PDF
119-121
Alexey Yu. Tsellarius, Elena Yu. Tsellarius
PDF
122-129
É. M. Smirina, Alexey Yu. Tsellarius
PDF
130-142
V. G. Ishchenko
PDF
143-151
Leo J. Borkin, Spartak N. Litvinchuk, Jury M. Rosanov
PDF
152-156
Indraneil Das
PDF
157-162
Muhammad Sharif Khan
PDF
163-171
E. E. Kovalenko, Yu. I. Kovalenko
PDF
172-177
D. M. Ryabinin, V. V. Grechko, Ilya S. Darevsky, A. P. Ryskov, S. K. Semenova
PDF
178-185
Ritwik Dasgupta, D. P. Halder, B. Dasgupta
PDF
186-190
Valentina F. Orlova, A. I. Kozlovskii
PDF
191-195
Spartak N. Litvinchuk
PDF
196-198

Short Communications

On the Systematic Position of the Sand Lizard (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) in the Western Ukraine
Konstantin D. Milto
PDF
199-200

Captive Breeding and Conservation

Sergei V. Kudryavtsev, Sergei V. Mamet
PDF
201-203
V. I. Odinchenko, V. A. Latyshev
PDF
204-205

Book Reviews

Leonid P. Tatarinov
PDF
206-208